من زندگی میکنم در

همواره تلاش من در زندگی، درک ارتباط مابین وجود، زمان و لذت بوده است. شاید جواب در تلفیق اگزیستانسیالیسم، کیهان و پیانو باشد.

کتاب‌شناسی:

مقالات:

رویدادها:

مالکیت‌های تجاری: